Garanti

Det forpligter at yde kvalitet

Alle medlemmer af Danske Malermestre er derfor omfattet af Danske Malermestres garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværks-mæssigt korrekt udført malerarbejde.

Garantiordning
Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til deres forventninger, har De adgang til at indbringe sagen for Danske Malermestres Garantiordning.

Garantiordningen udnævner da en uvildig syns – og skønsmand, der vurderer arbejdet. Får De medhold i Deres klage, vil fejlene blive udbedret uden omkostninger for Dem.

Vi er stolte af at kunne fortælle, at det er yderst sjældent, at der rejses garantisager over for medlemmer af Danske Malermestre. Men skulle uheldet være ude, giver Garantiordningen Dem vished for, at problemerne altid bliver løst.

Hvem er dækket af garantiordningen?

Klageberettigede og dermed dækket af garantiordningen er:

  • Private forbrugere, der som ejere får udført malerarbejde i egen bolig eller sommerhus.
  • Private forbrugere, der som lejere eller andelshavere får udført malerarbejde i egen bolig for egen regning.
  • Boligforeninger i boligudlejnings- andelsbolig- og ejerlejlighedsejendomme, der får udført fællesarbejder, når foreningen højst omfatter 10 boliger.
  • Erhvervsdrivende, der for egen regning får udført malerarbejde i erhvervslokaler, der benyttes af den erhvervsdrivende selv.

I alle tilfælde er det en forudsætning for garantiordningens anvendelse at aftalen om udførelse af malerarbejde er indgået direkte mellem de ovennævnte klageberettigede og medlemmet af Danske Malermestre.

 

Garantiordningen dækker

Garantiordningen:

  • Udgifter op til 100.000 kr.
    dækker egentligt malerarbejde samt arbejde, der naturligt og sædvanligt hører herunder.
  • Dækker de direkte udgifter, der er forbundet med manglens udbedring samt rengøring.

Det er en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at udgifter til udbedring ikke overstiger kr. 100.000,00 inkl. moms. Sager af større omfang henvises til civilretslig behandling.