Firmaets mål

fremtidsorienteret

Vi er en fremtidsorienteret virksomhed og har således defineret nogle mål, som vi allerede i dag tilstræber at leve op til, og som også i fremtiden indtager en central plads i virksomhedens løbende udvikling. 

Disse mål er:

 • At skabe en virksomhed, hvor den gensidige forståelse og respekt svende, lærlinge og administration imellem bygger på åbenhed og tolerance.
  Vi tror på, at disse værdier leder frem til det bedste samarbejde og skaber de bedste resultater, menneskeligt såvel som økonomisk. 
 • At se uddannelse af vore elever på et fagligt højt niveau som en af virksomhedens fornemste opgaver. Vi ønsker at være Danmarks bedste læreplads med så dygtige elever, at de helt naturligt får tilbudt et job som svend her i virksomheden fordi begge parter har lyst til det og tror på hinanden. 
 • At have et godt samarbejde med kunderne baseret på åbenhed om såvel kvalitet som økonomi. Frem for et strengt opdelt kunde- / leverandørforhold ønsker vi et ligeværdigt samarbejde, som er til fordel for begge parter. 
 • At være en miljømæssigt og sikkerhedsmæssigt ansvarlig virksomhed, som følger udviklingen på disse områder nøje og aldrig går på kompromis.

Vi har følgende arbejdsmiljøpolitik

 • Det er vores mål gennem forebyggende arbejdsmiljøarbejde at sikre, at ingen ansatte i virksomheden udsættes for større risici, end den bedste indsigt og viden berettiger til, samt evaluere disse risici, så ingen ansatte kommer til skade eller pådrager sig arbejdsbetingede lidelser. 
 • Det arbejdsmiljømæssige niveau skal som minimum afspejle ud viklingen i samfundet.

  Denne politik for arbejdsmiljøet gælder for alle ansatte og ledelse.

Firmaet forpligter sig til:

 • At sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø igennem mål for løbende forbedringer af arbejdsmiljøet. Firmaet tilvejebringer de nødvendige ressourcer til gennemførelse af de aktiviteter der igangsættes på arbejdsmiljøområdet.
 • At sikre nødvendig uddannelse og oplæring til alle ansatte.
 • At overholde alle relevante lovbestemte krav vedrørende arbejdsmiljøet.
 • At alle ansatte er ansvarlige for at overholde sikkerhedsbestemmelserne samt gennem omtanke, handling og sund fornuft bidrage til et bedre arbejdsmiljø.
 • At yde en indsats for at forhindre, at medarbejdere udstødes fra arbejdsmarkedet på grund af nedslidning, ulykker eller sygdom.
 • At yde en indsats for at fastholde egne medarbejdere med nedsat arbejdsevne.

Firmaet forpligter sig til

Sygefravær

Firmaets ledelse indkalder medarbejdere med et sygefravær væsentligt overgennemsnittet til en årlig personalesamtale, hvor det vurderes om eventuelt sygefravær kan skyldes forhold omkring arbejdsmiljøet.

Hvis forhold omkring sygefravær skyldes skyldes arbejdsmiljøet, inddrages forholdene i firmaets arbejdspladsvurdering og hvis aktuelt i Sikkerhedsudvalgets handlingsplan.

Virksomhedens arbejdsmiljøformål

Arbejde med forbedring vedrørende beredskab ved ulykker. Alle medarbejdere har i juni 2007 gennemgået førstehjælpskursus og vi arbejder med forbedring på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Skip to content